MIDTFYNS FAMILIE OG HAVEBRUG

Vedtægter for Midtfyns Familie- og Havebrug

 Pkt.1.            Foreningens navn er Midtfyns Familie og Havebrug.

                      Foreningens adresse er formandens.

                      Foreningen er hjemmehørende i Fåborg-Midtfyn Kommune.

 

Pkt. 2.           Foreningens formål er at tilbyde aktiviteter inden for forbrugeroplysning, sociale og kulturelle arrangementer, samt haveaktiviteter.

                     Foreningen er uafhængig af partipolitik.

 

Pkt. 3.           Aktiviteterne udføres i form af folkeoplysende virksomhed,

                    studiekredse, foredrag, kurser, havearrangementer og lign.

 

Pkt. 4.           Alle, med interesse for foreningens arbejde, kan optages som medlem.

                     Indmeldelse i foreningen foregår samtidig med første kontingentopkrævning.

 

Pkt. 5.           Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af mindst 7 personer, med mulighed for flere, dog ulige antal, der vælges for 2 år ad gangen.

                     Lige antal personer i lige år og ulige antal personer i ulige år.

                     Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.

                     Beretning aflægges af formanden for foreningen på generalforsamlingen.

 

Pkt. 6.           Foreningen har egen økonomi og opkræver kontingent.

                     Derudover opkræves kursusgebyr og entre.

                     Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Pkt.7.            Generalforsamling.

                     Skal finde sted hvert år inden 20. februar.

                     Stemmeberettigede er alle medlemmer, uanset indmeldelsestidspunkt.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Godkendelse af beretning og regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleant.

8. Valg af bilagskontrollant.

9. Valg af suppleant til bilagskontrollant.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bare ét medlem ønsker det.

Forslag, fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen, senest 3 uger før generalforsamlingen.

Tidspunktet for generalforsamlingen varsles samtidig med

udgivelse af årsprogrammet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når

mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsender skriftligt krav herom.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom, og bekendtgøres i lokale ugeaviser.

 

Pkt. 8.           Vedtægtsændringer.

Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen finder sted.

Der kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Pkt. 9.           Hele bestyrelsen tegner foreningen.

                      Formand, næstformand og sekretær vælges af bestyrelsen.

                      Kasserer kan vælges uden for bestyrelsen.

                      Revision foretages af folkevalgte bilagskontrollanter.

 

Pkt. 10.         Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende møder, der finder sted med mindst 14 dages mellemrum.

                      Ved opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige formål i Fåborg-Midtfyn Kommune.

Vedtaget på Generalforsamlngen 10.februar 2016

 

© 2013. Midtfyns Familie og Havebrug.